Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro on-line služby na www.KupRadost.cz

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.KupRadost.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. UZAVŘENÍ SLOUVY

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10. VYUŽÍVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11. DORUČOVÁNÍ

12. UŽIVATELSKÝ ÚČET

13. DODAVATELÉ A VÝROBCI

14. POPIS SLUŽEB

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovatele. Internetový obchod je provozovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.KupRadost.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.1 Provozovatel KupRadost.cz (dále jen provozovatel)

Lucie Dičko

IČ: 08811245

Deštné 47

Jakartovice-Deštné

747 55

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Mú Opava

Neplátce DPH

Kontaktní údaje provozovatele:

KupRadost.cz

Horní Podluží 183

Horní Podluží

407 57

1.2 Webová stránka

1.2.1 KupRadost.cz

1.3 Kupující

1.3.1 Je spotřebitelem, tudíž osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravenými v rámci všeobecných podmínek k užití občanským zákoníkem (do 31. 12. 2013 zák. č. 40/1964 Sb., od 1. 1. 2014 zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatelem, který nakupuje výrobky pro potřeby svého podnikání. Tento kupující se řídí všeobecnými podmínkami užití v rozsahu, které se ho týkají do 31. 12. 2013 obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.) a od 1. 1. 2014 občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

1.3.2 Kupující poskytuje provozovateli dobrovolně svoje osobní údaje a souhlasí s jejich následným zpracováním. Kupující poskytuje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy a doručení zboží. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se důkladně seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

1.4 Dodavatel

1.4.1 Dodavatelem se rozumí jakýkoliv výrobce či dodavatel zboží v zahraničí a ČR, u kterého provozující vybírá zboží a prezentuje na stránkách KupRadost.cz.

1.5 Odchylná ustanovení

1.5.1 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek

1.6. Ustanovení obchodních podmínek

1.6.1 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 V případě uzavření smlouvy se jedná o smlouvu kupní mezi provozovatelem a kupujícím.

2.2 Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a provozovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost provozovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Nabídnuté zboží nemusí být v okamžiku učinění objednávky kupujícím dostupné, proto si provozovatel vyhrazuje možnost dodat objednané zboží kupujícímu v náhradním termínu, jež mu provozovatel sdělí. V tomto případě má kupující právo stornovat svou objednávku (tj. odstoupit od kupní smlouvy).

2.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.5 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.5.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.5.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.5.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.6 Před zasláním objednávky provozovateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující provozovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami provozovatele seznámil a považuje je za nedílnou součást kupní smlouvy.

2.7 Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8 Smluvní vztah mezi provozovatel a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovateli zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.10 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně bez řádného důvodu zboží neodebírá, vrací, neřídí se těmito obchodními podmínkami nebo nesplňuje jiné podmínky nezbytné pro realizaci objednávky.

2.11 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je provozovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.12 Provozovatel umožňuje kupujícím prostřednictvím webové stránky zakoupit zboží od dodavatelů. Po uzavření smlouvy a uhrazení hodnoty objednávky kupujícím viz. bod 3.3 obchodních podmínek, provozovatel objedná kupujícímu zboží u dodavatele a to jménem kupujícího a na jeho účet. Provozovatel zastupuje kupující u dodavatelů v placení kupní ceny a to za odměnu, která je vždy již zahrnuta v kupní ceně zboží.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit provozovateli následujícími způsoby:

3.1.1 Bezhotovostně převodem na účet provozovatele : 2001744895/2010 vedený u společnosti FIO banka

3.1.2 Platební kartou

3.1.3 Online bankovním převodem

3.1.4 Kuponovou platbou

 

3.2 Provozovatel nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.3 V případě bezhotovostní platby převodem na účet provozovatele je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Bez uvedení variabilního symbolu nedojde ke spárování platby a objednávky kupujícího a provozovatel tak není v prodlení s dodáním zboží. V případě bezhotovostní platby čl. 3.1.1) až 3.1.5) obchodních podmínek je závazek kupujícího uhradit kupní cenu. Úhrada je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.

3.4 Provozovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky čl. 2.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, výjimkou je platba dle čl.3.1.4). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté provozovateli kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví provozovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví provozovatel kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.7 Provozovatel si vyhrzuje právo, dočastně pozastavit či přidat jakýkoliv způsob platby viz. článek čl. 3.1.1) až 3.1.6) obchodních podmínek a to na dobu neurčitou.

 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Kupující může vrátit pouze zboží, které nejeví známky použití a je kompletní.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty provozovatele: info@astala.cz. Provozovatel ze své svobodné vůle prodlužuje kupujícímu výše uvedenou zákonnou lhůtu čtrnácti (14) dnů na lhůtu devadesáti (90) dnů. Provozovatel se také zavazuje vrátit kupujícímu všechny peníze, které od něj přijal, včetně „nejnižších“ nezbytných nákladů na dopravu ke kupujícímu. Náklady jsou však počítány dle ceny nejlevnější možné přepravy. Například v případě, že nejnižší doručení poštou je za 39 Kč a kupující si vybere kurýra za 109 Kč, provozovatel vrací pouze 39 Kč, tedy nejnižší poštovné v ceníku. Provozovatel si tedy vyhrazuje právo kupujícímu proplatit nejlevnější poštovné nabízené provozovatelem kupujícímu, o proplacení vyššího poštovného rozhoduje sám provozovatel.

4.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2) obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být provozovateli vráceno nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy došlo k doručení zboží kupujícímu a do čtrnácti (14) dnů ode dne kdy došlo k oznámení o odstoupení od smlouvy provozovateli. Pokud je zboží stále na cestě ke kupujícímu, musí kupující vyčkat, než mu zboží dorazí, jakmile zboží kupujícímu dorazí, informuje o tom provozovatele a ten dle bodu 4.2) kupujícímu zašle všechny potřebné informace na email.

4.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2) obchodních podmínek vrátí provozovatel peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet kupujícího. V případě, že kupující požaduje vrátit peněžní prostředky jiným způsobem než-li bankovním převodem, například složenkou na adresu kupujícího, je provozovatel oprávněn kupujícímu zaslat částku poníženou o hodnotu nákladů spojených se zasláním daným způsobem. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

4.5 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi provozovatelem a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

4.7 Provozovatel upozorňuje kupujícího, že pokud bude vrácené zboží provozovateli zasláno na dobírku, nebude tato zásilka převzata, jelikož by tím provozovatel ztratil nárok na překontrolování zboží a případnou náhradu vzniklé škody. Zasláním vráceného zboží na dobírku se kupující dopouští hrubého porušení obchodních podmínek.

4.8 Kupující souhlasí s tím, že pokud nedodrží podmínky uvedené v čl. 4.1) až 4.7) obchodních podmínek, může to mít za následek záporné nebo zpožděné vyřízení ve věci odstoupení od smlouvy.

4.9 Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u potravinářského výrobku, který byl nenávratně smísen s jiným zbožím, nebo vyňat z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej nelze vrátit. Také nelze z hygienických důvodů uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u spodního prádla, které bylo vyňato z původního obalu, a tudíž nelze prokázat, že zboží bylo nepoužito.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Je-li provozovatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky provozovatele, jsou-li provozovatelem vydány.

5.6 Provozovatel dává kupujícímu garanci doručení, v opačném případě provozovatel na své náklady objednávku znovu odešle a to bez zbytečné prodlevy. Výjimkou je pokud k nedoručení dojde přičiněním kupujícího, např. kupující zadá špatnou adresu, kupující zadá neúplnou adresu, kupující zadá jakýmkoliv jiným způsobem špatné či neúplné údaje, které neumožní řádné doručení, kupující zásilku odmítne či si ji nevyzvedne. V takovém případě není provozovatel povinen na své náklady objednávku znovu odesílat, pokud bude kupující v tomto případě požadovat vrácení peněz, provozovatel má nárok odečíst z této částky náklady spojené s dopravou a také vzniklé náklady spojené s řešením takovéto zásilky.

5.7 Standardní rozmezí doby doručení je 5-10 pracovních dnů, ve výjimečných případech se může stát, že je zboží dodáno i po 10 pracovních dnech. Výjimkou je zboží označené „Dodání od 2 dnů“, takto označené zboží se řídí pravidly čl. 14.1.3). Provozovatel nemůže nikdy zaručit, že kupujícímu bude objednávka doručena nejpozději do deseti (10) pracovních, jelikož doručení není v jeho moci. Avšak provozovatel se zavazuje, že pokud zásilka do dvaceti (20) pracovních dní nedorazí a kupující o tom provozovatel vyrozumí, neprodleně vše prověří a situaci vyřeší. O výsledku řešení bude kupující informován nejpozději do sedmi (7) dnů od oznámení nedoručení zásilky. Pokud bude výsledkem ztráta zásilky, její zničení či jiná skutečnost zabraňující doručení kupujícímu, provozovatel se v takovém případě bude řídit čl. 5.6). V případě výsledku opožděného doručení z důvodu přírodní katastrofy, období státních svátků či jiných okolností provozovatelem neovlivnitelných, musí kupující vyčkat doručení, které bude více jak dvacet (20) pracovních dnů.

5.8 Při doručení po ČR je cena dopravy pro kupujícího vždy zdarma, jakékoliv náklady na dopravu po těchto zemích jsou hrazeny výhradně provozovatelem. V případě doručení do jiných zemí je cena dopravy stanovena domluvou mezi provozovatelem a kupujícím.

5.9 Způsob dopravy vždy volí provozovatel, kupující je o způsobu dopravy informován v elektronickém nákupním košíku.

5.10 Pokud si kupující objednal více různého zboží, může být takový nákup rozdělen do více zásilek. Z důvodu zajišťování jen nízkých cen se může stát, že zboží bude pocházet od různých dodavatelů.

5.11 Pokud by došlo k placení CLA, DPH či jiných poplatků vyplývajících z důvodu celního řízení, provozovatel se zavazuje CLO, DPH či jiné poplatky spojené s celním řízením uhradit a to na své náklady. Pokud se kupující o takovém poplatku dozví, je povinen informovat provozovatele a to pomocí kontaktu ZDE nejpozději do pěti (5) pracovních dní od doby, kdy byly kupujícímu tyto poplatky oznámeny, v opačném případě není provozovatel povinen poplatky za kupujícího na své náklady hradit. Kupující je také povinen provozovateli doložit plnou moc k zastoupení na celní správě, aby mohl veškeré náležitosti za něj vyřídit, v opačném případě si musí kupující vše na celní správě vyřešit sám a provozovatel mu uhradí vyměřené DPH a CLO, které je kupující povinen provozovateli doložit.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2113 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2 Provozovatel odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména provozovatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které provozovatel nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití provozovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží

6.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u provozovatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy provozovatel obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností provozovatele za vady upravuje reklamační řád provozovatele uveden ZDE a ZDE.

6.7 Přijmutím obchodních podmínek kupující zároveň souhlasí s reklamačními podmínkami.

6.8 Na veškeré zboží je poskytována záruka třicet šest (36) měsíců. Pokud je doba záruky odlišná, je tak vždy uvedeno přímo u zboží.

6.9 Kupující je povinen při uplatnění reklamace předat zboží čisté, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.) nebo nekompletní, může být reklamace ihned zamítnuta nebo při vrácení peněz má provozovatel právo kupujícímu vrátit nižší částku a to o tolik, kolik musel provozovatel vynaložit na vyčištění zboží.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2 Provozovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje provozovatel prostřednictvím elektronické adresy: info@astala.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle provozovatel na elektronickou adresu kupujícího: info@astala.cz. V případě, že by byl kupující krácen na svých právech plynoucích z uzavřené smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, Živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi provozovatelem a kupujícím, pokud nebudou vyřešeny cestou mimosoudní, řeší soud.

7.4 Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě dodavatelů, výrobců či osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8 V případě, že by se kupující domníval, že provozovatel nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1 požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2 požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9 Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu těchto údajů. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1 Vytvořením objednávky kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovateli na elektronickou adresu kupujícího.

9.2 Zasílání informací, tak jak je uvedeno v čl. 9.1 obchodních podmínek, lze kdykoliv zrušit a to oznámením na elektronickou adresu provozovatele : info@astala.cz či odkazem na konci každého e-mailu, který se netýká objednávky.

 

10. VYUŽÍVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Pomocí služby Google Analytics provozovatel sleduje a měří návštěvnost internetového obchodu. Tyto zaznamenaná data neobsahují žádné osobní informace návštěvníků.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Internetový prohlížeč lze konfigurovat, jak bude nakládat se soubory cookies, podrobné informace a možnosti nastavení jsou uvedeny v sekci Nápověda konkrétního internetového prohlížeče a je nutné postupovat podle uvedených instrukcí.

10.3 Při zablokovaní souborů cookies v internetovém prohlížeči nemusí být internetový obchod plně funkční.

10.4 Kupující souhlasí, že data zaznamenaná pomocí cookies využívá i společnost Google.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1 Kupujícímu můžou být doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou kupujícím v objednávce sdělení různého charakteru.

 

12. UŽIVATELSKÝ ÚČET

12.1 Každý kupující se svobodně rozhodne, zda si vytvoří registraci na KupRadost.cz. Díky této registraci může přistupovat do svého uživatelského rozhraní, kde má přístup k vytvořeným objednávkám, svým údajům atp. K uzavírání smlouvy mezi provozovatelem a kupujícím není registrace nutná.

12.2 Při registraci a objednávání zboží je každý kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Uvedené údaje v uživatelském rozhraní je kupující povinen při jakékoliv změně aktualizovat. Uvedené údaje jsou provozovatelem považovány za správné.

12.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

12.4 Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být neustále přístupný, zejména v období nutné údržby nebo opravy hardwarového či softwarového rozhraní provozovatelem nebo třetích osob.

12.5 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit kupujícímu uživatelský účet, zejména při porušení obchodních podmínek.

12.6 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

13. DODAVATELÉ A VÝROBCI

Wenzhou ZhengSheng Stationery Factory; Alibaba Co., Ltd

 

14. POPIS SLUŽEB

14.1 Služby zahrnuté v ceně zboží

14.1.1 Nákup od zdroje

Objednané zboží je odesíláno přímo zahraničními dodavateli na adresu kupujícího. Provozovatel poskytuje kupujícímu záruku tři (3) roky na veškeré zboží, případnou reklamaci řeší kupující pouze s provozovatelem v rámci ČR, provozovatel se proto zavazuje vyřešit každou reklamaci do třiceti (30) dní od data převzetí reklamovaného zboží na své provozovně v Horním Podluží, více je uvedeno v čl. 6. obchodních podmínek. Kupující má též nárok na vrácení zakoupeného zboží a to do devadesáti (90) dní od data doručení, více je uvedeno v čl. 4. obchodních podmínek.

Provozovatel uzavírá s kupujícím při zaplacení závazné objednávky smlouvu.

14.1.2 Víte, kolik ušetříte

U každého zboží provozovatel zobrazuje v procentech úsporu oproti běžné ceně v ČR, kterou kupující získá při nákupu konkrétního zboží na KupRadost.cz. Tato úspora je počítána jako součet ceny zboží v klasickém e-shopu či kamenné prodejně v ČR plus poštovné za doručení ke kupujícímu domů a to je porovnáno s cenou, kterou Vám nabízí provozovatel na KupRadost.cz, rozdíl je vyjádřen již ve zmíněných procentech. Aby provozovatel kupujícímu podával co nejpřesnější úsporu, vždy provozovatel prověří cenu konkrétního zboží na srovnávačích cen, jako jsou Heureka.cz, Hledejceny.cz, apod. Pokud provozovatel stejné zboží nenalezne, vyhledá zboží jemu nejvíce podobné funkčností i vzhledem. I tak provozovatel uvedenou úsporu negarantuje, jelikož není v jeho moci znát ceny zboží u všech prodejců v ČR. Úspora je vždy zaokrouhlována na celá čísla končíci 0 či 5.

Způsob výpočtu úspory:

1. Běžná cena v ČR / 100 = 1 % z běžné ceny

2. Běžná cena v ČR – Cena na KupRadost.cz = rozdíl cen

3. Rozdíl cen / 1% z běžné ceny = úspora

Konkrétní příklad: Běžná cena v ČR je 130 Kč a cena na KupRadost.cz je 50 Kč

1. 130 Kč /100 = 1,3

2. 130 Kč – 50 Kč = 80 Kč

3. 80 / 1,3 = 61,54 %

V tomto příkladu je úspora 61,54 %, jak jsme psali výše úspora je vždy zaokrouhlována na číslo končící 0 či 5, v tomto případě zaokrouhlíme 61,54 % na 60 %.

Běžná cena v ČR je ověřována jednou za měsíc a úspora je vždy počítána vůči těmto zjištěným cenám.

14.1.3 Dodání zboží do 2 dnů

U každého zboží, které je viditelně označeno „dodání do 2 dnů“ se provozovatel zavazuje dodržet lhůtu dodání do 2 pracovních dní. Tato lhůta počíná okamžikem uhrazení zboží kupujícím. Po objednání je vždy kupující informován na elektronickou adresu uvedenou v objednávce o expedici zboží a následně o jeho odeslání. Zboží je kupujícímu odesláno přes Českou poštu. Způsob, jakým bude zboží odesláno, je kupující informován v elektronickém nákupním košíku. I zde se provozovatel zavazuje dodržet poštovné zdarma.

14.1.4 Garance doručení a kvality

Provozovatel ručí za doručení každé uhrazené objednávky, pokud dojde k nedoručení zásilky, provozovatel se zavazuje na své náklady objednávku znovu odeslat a to bez zbytečné prodlevy dle čl. 5.6 a čl 5.7 obchodních podmínek a nebo kupujícímu vrátí peníze za zboží, které mu nebylo doručeno. Provozovatel také ručí za kvalitu zboží, pokud nebude kupující spokojený s kvalitou zboží, informuje o této skutečnosti provozovatele a to nejpozději do devadesáti (90) dní od doručení objednaného zboží. Tímto vzniká kupujícímu nárok na plnění čl. 4. obchodních podmínek.

14.1.5 Garance Spokojenosti

Provozovatel dává kupujícímu možnost si zboží doma vyzkoušet, a pokud nebude zboží kupujícímu vyhovovat, může ho provozovateli do 90 dní vrátit zpět. Vrácení zboží se řídí dle bodu 4 těchto obchodních podmínek. Tato služba platí pouze na území ČR. V případě vrácení zboží z jiného státu, jsou náklady na doručení zpět k poskytovateli výhradně na straně kupujícího.

14.1.6 Garance ceny:

U každého zboží, kde je zobrazena sleva, je také časový odpočet neboli „Garance ceny“. Odpočet udává, po jakou dobu zůstane cena stejná. Po dokončení odpočtu se může cena změnit, a nebo zůstat stejná. Vše je závislé na mnoha faktorech, které cenu ovlivňují.

14.1.7 Prověřené zboží:

U většiny zboží je uvedená informace „Zakoupilo přes XY zákazníků“, také jsou u zboží uvedené recenze ohodnocené počtem hvězdiček. Abychom Vám poskytli co nejvíce informací pro co nejlepší nákup, jsou tyto data převážně převzata ze stránek dodavatele z ciziny. Pro Vaše pohodlí jsou texty z cizího jazyka u recenzí přeloženy a cizí jména převedeny na česká. Zbytek dat je od zákazníků, kteří nakoupili zboží u nás.

14.2. Provozovatel si vyhrazuje právo, dočasně pozastavit jakoukoliv službu viz. všechny články spadající pod 14.1. obchodních podmínek a to na dobu neurčitou.

 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s vyloučením použitelnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.3 Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

15.4 Český návod není standardně součástí zboží, jelikož dodavatelé jsou vždy ze zahraničí. U většiny produktů je užívání intuitivní, pokud však přesto bude mít kupující problém s používáním zboží, kontaktuje provozovatele a ten mu návod zdarma přeloží do českého jazyka. U většiny zboží, kde je k používání zapotřebí návod v češtině, má kupující možnost jeho stažení v detailu zboží a to v záložce ke stažení.

15.5 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící KupRadost.cz (včetně fotografií, nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné zasahování či neoprávněné užívání programového vybavení nebo dalších součástí tvořících webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání KupRadost.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz KupRadost.cz. KupRadost.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících a provozovatele, který je v souladu s jeho určením. Kupující bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do KupRadost.cz nebo v důsledku užití KupRadost.cz v rozporu s jejich určením.

15.6 provozovatel poskytuje své služby na území České republiky. Na území Slovenské republiky také, ale jen pro zboží s dodáním do 5-10 pracovních dnů (více o době dodání viz. bod 5.7. těchto podmínek) při platbě předem. Případné dodání zboží na místo odběru mimo území České republiky musí kupující řešit s provozovatelem individuálně a před uskutečněním nákupu.

15.7 Označení skladem u dodavatele u zboží znamená, že zboží je skladem u dodavatele v cizině  (může to být jak v rámci EU, tak i mimo EU) nikoliv u provozovatele, proto je dodací lhůta 5-10 pracovních dnů (více o době dodání viz. bod 5.7. těchto podmínek). Pokud je zboží skladem u provozovatele, je u takového zboží výrazně napsáno: Dodání do dvou (2) dnů. Takové zboží je od uhrazení, doručeno kupujícímu do dvou (2) pracovních dní, jelikož je u provozovatele skladem v ČR.

15.8 Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Každou změnu obchodních podmínek oznámí provozovatel kupujícímu nejpozději dvacet (20) dnů přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to písemně, e-mailem nebo vyvěšením na webových stránkách provozovatele KupRadost.cz Kupující je oprávněn nejpozději sedm (7) dnů přede dnem účinnosti změny obchodních podmínek změnu odmítnout a kupní smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce sedmi (7) dnů ode dne doručení výpovědi provozovateli. Pokud kupující změnu neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou obchodních podmínek souhlasí. Na tento důsledek provozovatel kupujícího v oznámení o změně obchodních podmínek zvláště upozorní. Ke změnám obchodních podmínek provozovatel přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.

15.9 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

15.10 Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

15.11 Texty referencí ohledně eshopu od zákazníků uvedené na webové stránce jsou reálné, fotografie jsou ilustrační a jména upravená z důvodu ochrany osobních údajů.

15.12 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

15.13 Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

15.14 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.15 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. 8. 2020.

15.16 Poslední úprava proběhla 1. 8. 2020.